Visual Production - koncerty, spektakle, festiwale

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ VOUCHER NA NASZE KONCERTY I SPEKTAKLE” Z DNIA 26.07.2021


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Wygraj voucher na nasze koncerty i spektakle” (dalej: “Konkurs”), jest Visual Production Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 29/4 60-287 Poznań (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/VisualProductionPL/ (dalej: “Fanpage”).
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.


§ 2. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
b. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
c. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są 3 VOUCHERY na kwoty 300, 200 i 100 zł.
2. Informacja o Nagrodzie zawarta będzie na Fanpage Organizatora lub/i w prywatnej wiadomości
Messenger.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani inna
nagroda.


§ 4. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na Fanpage
Organizatora.
2. Konkurs trwa od 26 lipca do 1 sierpnia 2021.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie pod Postem Konkursowym informacji
(komentarza) o wymarzonym koncercie lub spektaklu oraz z kim chciałby się wybrać na niego
wybrać.


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ODBIÓR NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie
zadań opisanych w § 5 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do 60 dni kalendarzowych od
dnia ogłoszenia wyników.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane
są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na stronie Organizatora: www.visualproduction.pl.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.visualproduction.pl