Visual Production - koncerty, spektakle, festiwale

Polityka prywatności i Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin usługi Newslettera:

 1. Administratorem danych jest firma: VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań.
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań, NIP: 7792512178, REGON: 385133659, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 3. Firma VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Firma VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. korzysta z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.
 5. W przypadku marketingu innych wydarzeń oraz przesyłania przez VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. w formie Newslettera informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail lub realizacji telemarketingu lub marketingowych wysyłek SMS na podany numer telefonu, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.
 6. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres e-mail: rodo@visualproduction.pl. Zrezygnować z usług Newslettera można też klikając w link, który jest umieszczony w stopce każdej wiadomości.
 7. W przypadku kontroli ze strony UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług.

Regulamin zakupu biletów:

 1. Rezerwacja i zakup biletów odbywają się za pomocą technologii dostarczonej przez portal biletyna.pl i jest tam realizowana. Polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.
 2. W celu dokonania rezerwacji i zakupu biletów klient:
  • dokonuje wyboru wydarzenia z listy dostępnej na stronie https://visualproduction.pl/kup-bilet,
  • dokonuje wyboru miejsc z puli miejsc dostępnych na dane wydarzenie,
  • podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  • potwierdza zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  • może zaznaczyć opcję korzystania z usługi Newslettera, telemarketingu
  • zaznacza formę i sposób dostarczenia biletów,
  • nadaje hasło niezbędne do wydrukowania biletów pdf,
  • wybiera sposób płatności z listy dostępnych za pośrednictwem usługi Autopay S.A.
  • przed zatwierdzeniem rezerwacji klient widzi podsumowanie płatności, która zawiera sumaryczną kwotę do zapłaty za bilety powiększoną o prowizję z tytułu sprzedaży biletów.
  • akceptacja warunków sprzedaży oraz świadczonej usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  • proces zakupu biletów jest zakończony z chwilą poprawnego ukończenia procesu płatności za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych w pkt. 2 (Regulamin zakupu biletów) danych.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 5. W przypadku kart płatniczych dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z zakupem biletów

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań, NIP: 7792512178, REGON: 3851336592.
 2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: rodo@visualproduction.pl.
 3. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy:
  1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.
  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon.
  3. podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1. b) po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c), f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86.
  4. w przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego.
 7. W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu pośredniczącego tj. Autopay S.A. świadczącego usługi płatności. 

Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później) z zastrzeżeniem warunków opisanych w regulaminie organizatora wydarzenia, który dostępny jest tutaj: https://visualproduction.pl/regulamin-wydarzen/
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Bileteria informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Bileterie liczonym od momentu otrzymania informacji o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust 4-6 w zakresie wyboru zwrotu Biletów, Bileteria dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. W przypadku zwrotu środków z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwrot środków na konto lub kartę płatniczą jest dokonywany w wysokości wartości nominalnej biletów w momencie ich zakupu z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane) w terminie 30 dni, od momentu otrzymania wniosku o zwrot.
 10. W przypadku zwrotu środków z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu konsekwencji spowodowanych stanem epidemii np. wprowadzenie lockdownu, zwrot środków na konto lub kartę płatniczą dokonywany jest w wysokości wartości nominalnej biletów w momencie ich zakupu z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane) w terminie 180 dni, od momentu skutecznego rozwiązania umowy (art. 15zp ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).