Regulamin wydarzeń

 1. Organizatorem wydarzeń jest VISUAL PRODUCTION SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań, NIP: 7792512178, REGON: 385133659.
 2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
 3. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
 5. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu fotograficznego, możliwe jest wyłącznie w sytuacji posiadania ważnej akredytacji na Wydarzenie, o które można wnioskować, kontaktując się mailowo: marketing@visualproduction.pl
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia: broni, alkoholu, materiałów wybuchowych, parasoli z ostrym zakończeniem, statywów, niebezpiecznych przedmiotów i substancji, deskorolek, hulajnóg, wrotek rolek i itp.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane).
 8. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później).
 9. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
 12. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 13. Dzieci do lat 6 mogą bezpłatnie uczestniczyć w Wydarzeniu pod opieką opiekuna, który posiada ważny bilet na wydarzenie. W przypadku imprez z wyznaczonymi miejscami siedzącymi warunkiem jest niezajmowanie przez dziecko dodatkowego numerowanego miejsca (dziecko winno siedzieć na kolanach u opiekuna). Opiekun zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 14. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
 15. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 16. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
 17. Obowiązuje zaraz wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.
 18. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 19. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 20. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
 21. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 22. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (visualproduction.pl, biletyna.pl, ebilet.pl, bilety.fm, eventim.pl, tobilet.pl, kupbilecik.pl, ticketmaster.pl) niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
 3. Wymagane jest złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów oraz zasad uczestnictwa pod kątem logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 5. Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów obowiązujących w dniu Wydarzenia.